خاکشناسی
X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1387
فرسایش آبی در مراتع

فرسایش آبی یک فرایند طبیعی است اما تاثیر می گذاریم بر روی سرعت فرسایش خاک در یک منطقه. ایجاد آبکندهای بزرگ در مراتع نتیجه فرسایش تپه ها در مدت بسیاری از سالهاست.

واقعیت این صفحات اینست که اساسا با فرسایش آبی و کنترل ما، به عنوان مثال چراگاه ، حصارها، پیدایش وکنترل از حیوانات وحشی.

فرسایش آبی در همه اشکال خودش، باران و فرسایش گالی. یک خطر بزرگ در خاکهای مراتع است. فرسایش ورقه ها بسیار گسترده است و این رویداد پوشش گیاهی را می کاهد.

در این مناطق سرانجام می تواند رخ دهد شیارها، و در زمینهای با شیب خیلی زیاد، بصورت گالی در می آید.

اگر چه فرسایش گالی متاثر است در یک منطقه کوچک از فرسایش صفحه ای، گالی ها می توانند به طور خطرناک قطع کنند زمینهای مورد استفاده را و محدود کنند مدیریت را به علت محدود کردن دسترس و آسیب دیدن جاده ها.

به طور طبیعی روان آب در زمین در دسترس برای رشد گیاه نیست بنابراین یک تنزل در کمیت چراگاه و در نتیجه کیفیت خواهیم داشت.

فرسایش آبی یک مشکل مهم روی خاکهای گودیها که درجه شوری شان زیاد است را همسطح می کند. همچنین خاک رسی روی خاک ماسه ای را می گیرد اساسا با فرسایش بادی و آبی.

در یک دوره فصول خشک می تواند منجر به کاهش پوشش گیاهی خاک و در نتیجه خاک لخت زیادتر گشته و سپس در بارانهای زیاد فرسایش آبی پس از بارندگی اتفاق می افتد.

نشانه های زود

یکی از اولین نشانه های فرسایش آبی می تواند اتفاق بیفتد تجزیه خاک پوسته بیولوژیکی. این پوسته زنده است مرکب از خزه،گلسنگ،خزه پوشانده شده موقعی که خاک خوب حفاظت شود از همه اشکال فرسایش.

پوسته هایی که اخیرا مورد فرسایش خاک قرار گرفته اند فرسایش صفحه ای اند که در این فرسایش یک لایه ی نازک از خاک از بین می رود از یک منطقه وسیع.

خاک سطحی متراکم توسط قطرات باران ترکیده شده و یا حیوانات پایمال می کنند و ذرات ریز روزنه خاک را مسدود کرده، از نفوذ سریع آب جلوگیری می کند.بنابراین آب نمی تواند در خاک به طور کامل نفوذ کند،روان آب افزایش پیدا می کند، در نتیجه خاک را برداشته، مخصوصا در بین بوته ها، بدان وسیله مسبب پیشرفت شیارهای کوچک و آبراهه ها و رسوب در سدها می شود،نهرها و شستشوی بیرونی فن ها وقتی که ماده است امانتی.

بطوریکه خاک شسته می شود در بین و بیرون بوته ها، آنها در طرف چپ پیچ ها هستند، یک نشانه مطمئن است که فرسایش اتفاق افتاده است. دیگر نشانه های اولیه توسط پایاب ها که اشکال فعالی از فرسایش آبی و بادی هستند می باشد. پهلوهای بیرونی شکسته شده اند بوسیله روان آب، تا وقتیکه مجاور گیاهان شن توسط باد بیاید و انها را خفه کند.

عوامل

فرسایش آبی در نتیجه ترکیب اثرهایی از برخورد قطره باران و مقدار آب جاری شده سطحی می باشد. وقتی قطرات باران ضربه می زنند به سطح خاک یا فیلم های که از آن گرفته شده،آنها تجزیه می کنند ذرات خاک را و پخش می کند آنها را در میان هوا(با توجه به شکل1).

روان آب سرتاسر سطح زمین های شیبدار ذرات خاک جدا شده را به بیرون انتقال می دهند، در نتیجه در تسریع تمرکز روان آب در سطح زمین منجر می شود که اشکالی مانندکانالهای کوچک یا شیارها را ایجاد می کند. اگر شیب ها طولانی باشند، این شیارها به هم پیوسته و اشکال گالی را ایجاد می کند که قویا فرساینده هستند، برش شیب پشتیبانی شود. رسوباتی از سیلت و دیگر واریزه ها می توانند در زمین های انتهایی تشکیل می شود. مناطق بزرگ از زمین های لخت، بیشترین مقدار روان آب و فرسایش را دارند،مخصوصا زمین هایی که شیب آنها بزرگتر از 2 درصد است. بیشترین حساسیت خاک را خاکهایی که لومی یا رسی لومی هستند دارند.

جلوگیری از فرسایش آبی

کلیدی از جلوگیری از فرسایش آبی است برای حفاظت خاک از برخورد قطرات باران(با توجه به شکل 2).

پوشش خاک ضروری است. در مراتع این می تواند باشد پوسته ی بیولوژیکی پوسته خاک ، گراس ها، بوته ها یا درختچه ها. در بعضی مناطق دیگر پوسته سخت سنگی از خاک در برابر ضربه قطرا ت باران حفاظت می کند. در جای دیگر پوشش گیاهی ضروری است. یک روش نگهداری خاک ها در مراتع حفاظت یا بهبود بخشیدن پوشش گیاهی موجود می باشد. مدیریت با دقت چرایی برای این منظور ضروری است،کنترل حیوانات وحشی یک ضرورت است در مدیریت خوب چراگاه.

کنترل فرسایش آبی:

هر کجا فرسایش ابی اتفاق می افتد اقدامات کنترلی باید شروع شود در اصل مسئله.

اگر در چراگاهی منجر به افزایش روان آب از توده هایی از بوته ،جمع فشار چرایی باید کاهش یابد یا تقلیل یابد برخورد حیوانات چراگاه.

راهها و شیارهایی که آنها باعث فرسایش در یک ردیف قرار گیرد یا انباشتگی آب در نقاطی که ثابت است وجود دارد مشکل هایی نظیر آن.

کاهش جمیع فشارهای چرایی

هرکجا فرسایش شدید نیست، تاخیر یا کاهش همه فشارهای چرایی ممکن است احیاء گیاهان را ممکن سازد و پوشش شایسته و خوب بوجود آید برای غلبه بر این مشکل.

مخصوصا در فصول سازگار. هر چند، هر کجا زندگی گیاهان شدیدا خفیف شده، آن ممکن است از ذخیره محروم شود(قرق شود)تا بازسازی رضایتبخشی اتفاق افتد، و با یک برنامه کنترلی حیوانات وحشی ترکیب شده باشد.

عملیات اصلاح مکانیکی

در مقابل اصلاح های کم اثر،یک برنامه اصلاح عملیات مکانیکی زمین و بذرکاری مجدد لازم خواهد بود در سایت هایی که شدیدا خفیف شده.

اول لازم است حفاظت کرد سطح خاک را وجلوگیری از تفکیک خاک، و سپس محدود کردن سرعت آب سطحی.

بطوریکه فقط می توان تصور کرد، عملیات باید در نقاط مرتفع شروع شود در ساختگی نمای زمین،عملیات در حال پیشروی شیب را کاهش می دهد.

بیشتر موفقیت تکنیک های عملیات فرسایش آبی استفاده می شود درمراتع ما به صورت پیتینگ،کنتورریپینگ و پخش سیلاب در مناطقی که یک منبع بذر وجود دارد. چاله های ساخته می شود در سرتاسر شیب بوسیله یک کشاورز پیتینگ کار یا دیسک پیتینگ برای حبس کردن بذر،خاک و آب، ایجاد یک محیط مرطوب برای زیست و رویش و استقرار بوته ها و دیگر گیاهان. این تکنیک ها برای خاک مناسب است که جلوگیری می کند از پراکنده شدن آن وقتی که مرطوب است.

آن است یک روش ارزان ، در زمینهایی که دارای شیب کمتر از 6 درصد می باشند استفاده می شود.

کنتور پیتینگ ،یک عملیات گران است، ممکن است لازم باشد که انجام دهیم، مخصوصا روی شیب ها برای آبگیری هر کجا که خطر فرسایش زیاد است. یک واحد خیش گاوآهن یا ریپر با زائده های بالی پیوسته است بهترین وسیله، این ماشین ها در دسترس هستند برای مدیریت زمین. هرکجا شیب ها بیشتر از 2 درصد باشد، خطوط ریپر باید نقشه برداری شود یا بررسی شود، نگاه کنید"کنتورفاروئینگ در کنترل فرسایش آبی" صفحات حقیقی.

مخازن آب مورد استفاده قرار می گیرد در زمینهایی که لخت یا سوزانده شده سطح آنها معمولا زیاد خاکها متفرق شده اند . سکوها می توانند ایجاد شوند با گریدر جاده ها یا بولدوزرها اما آنها بایستی اول نقشه برداری شوند.

هر کجا منبع بذور وجود نداشته باشد در این منطقه مورد عمل واقع می شود، آن لازم است که مستقیما بذر گیاه در منطقه بذرکاری شود.

تعدادی پیمانکار در دسترس وجود دارد که می تواند تهیه کند، بذرکاری گیاهان را به قیمت مناسب.

ترکیبی از بهترین پوشش گیاهی و عملیات خاک خواهد بود که کمک به کاهش فرسایش آبی در آن حجم است.

مراقبت مخصوص نیاز خواهد داشت به اصلاح و احیاء زمین های از بین رفته . سطح محکم و پوسته هایی که روی زمین های لخت را گرفته باید شکسته شوند تا آب نفوذ کندونمک را از سطح بشوید و از ریشه منطقه عمل دور سازد.

فاروئینگ در جایی که آب است خیلی ضروری است. در افزایش،بذر بوته ها مانند کیسه گیاهان خانواده قازیاغی(اسفناجیان) باید مستقیم بذردار شود زیرا بندرت بذر در دسترس قرار می گیرد.

هر آنچه روش عملیات مستقل باشد،تمامی فشار چرا بایستس کاسته شود تا اینکه پوشش گیاهی مستقر رضایتبخش باشد.

هزینه عملیات فرسایش

هزینه به شرح زیر مبنی بر استفاده از تراکتور55 کیلووات برای کشیدن دستگاهها می باشد.هر کجا پیتینگ مورد استفاده قرار گرفته، در شیب های بالاتر از 6 درصد می تواند بی خطر باشد در صورتی که پیتینگ در سرتاسر شیب نباشد. یک پیتر می تواند پوشش دهد 2 هکتار در ساعت با هزینه 25 دلار یا 12.5 دلار در ساعت برای یک هکتار باستثنای تجهیزات و هزینه کارگری. اینها را می توان ساعت به ساعت اجاره و دستمزد را محاسبه نمود.

جمع هزینه های پرداختی در هکتار شامل:

1- هزینه عملیات(تراکتور) 12.5 دلار هکتار یا 2/1 ساعت

2- هزینه حمل و نقل(پیتر) $ هکتار یا 2/1 ساعت

3- هزینه کارگری $ هکتار یا 2/1 ساعت

جمع هزینه ها $

پیتر بذرکار پیوسته ندارد،وکارائی اش از پیتینگ سخت تر و کمتر در نزدیکی یک منبع بذر است.

متناوبا،یک پیتر شتری که مزیت آن اینست که یک بذرکار پیوسته دارد که این می تواند کشیده شود با یک وسیله 4wd که می تواند اجاره شود با روزی 10 دلار.

استفاده ازکشش wd4 پیتر شتری که فاصله خطوط پیت 25 متر بود 4 دلار برآورد شد برای هکتار یا 400 دلار برای 1 کیلومتر مربع مشروط به آنکه بذر از خودتان باشد.

کنتورفاروئینگ به فاصله 5 متری 5/2 هکتار در ساعت انجام می شود و هزینه عملیات 8 دلار در هکتار بود باستثنای هزینه کارگر و تجهیزات.

هزینه کل دو هکتار به طوری که در مثال از پیتینگ در صفحه قبلی برآورد شد،به انضمام هزینه های وابسته از نقشه برداری.

دیگر تجهیزات مخصوص در دسترس روی یک مزرعه پایه است، به عنوان مثال دیسک های متقابل بذرافشان و جمع کننده خلائی بذور. برای محل اینها باید با پیمانکارمشورت کرد. بیشتر حفاظت خاک دامنه ها برای اصلاح بایستی کرایه شود تجهیزات مناطق مخصوص.

در همه موارد تمامی هزینه ها وابسته اند به مبلغ قابل کسر که در هر سال هزینه می شود.

مزایای کنترل فرسایش آبی

در میان بیشتر فواعد عینی از کنترل فرسایش آبی دارد:

v رشد بهتر گیاهان

v بهبود ذخیره علوفه برای سالهای خشک

v نفوذ زیادتر آب به خاک

v حفاظت بهتر خاک

v کمبود سیلت ها در سدها

v کاهش طغیان آب

v افزایش بیودیوریتی.

کمبود منافع مشهود بود در نمای زمین هر کجا فرسایش رخ داده بود که کنترل شده بود و رضایتمندی کاردانی که در مریت زمین و نگهداری زمین به برنامه در استرالیا همکاری می کرد.  

برگرفته از مجموعه مقالات سایت متخصصین کشاورزی

شنبه 15 تیر‌ماه سال 1387

دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

با عرض سلام. با عنایت به نقش وِیژه کشاورزی و منابع طبیعی در رونق اقتصادی و اثر گذاری آن در توسعه کشور، توجه و همت در جهت اعتلای این بخش می تواند آثار مفیدی به همراه داشته باشد. این توجه می تواند از حوزه های مختلفی انجام پذیرید که در این میان ورود دنیای مجازی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یکی از موارد مهم آن می باشد. حضور وبلاگها و وب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی به غیر از اطلاع رسانی توانسته خط مشی مهمی برای تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه باشد. بنا به ضرورت این مهم، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با همت تعدادی از وبلاگ نویسان در آبان ماه ۱۳۸۵ اقدام به برگزاری نخستین همایش وبلاگ نویسان کشاورزی و منابع طبیعی نمود که الحمدا... با استقبال خوب و کم نظیری از سوی وبلاگ نویسان و مدیران وب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی مواجه گردید. در راستای تداوم این حرکت ارزشمند و با ابراز علاقه وبلاگ نویسان و مدیران وب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی تصمیم بر این است تا با عنایت خداوند متعال و یاری دوستان دومین همایش وبلاگ نویسان و مدیران وب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی در روزهای سوم و چهارم مردادماه سال ۱۳۸۷ برگزار گردد. ان شاء الله

دوستان علاقمند، برای پیگیری اخبار دومین همایش به این وبلاگ مراجعه نمایید

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387
برگزاری یازدهمین کنگره علوم خاک ایران در گرگان‌
گرگان --- خبرنگار اطلاعات:

کنگره علوم خاک مهمترین کنگره از لحاظ علمی و شمار شرکت‌کننده در سطح ملی است که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار خواهد شد.خرمالی مدیر گروه خاک‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان این مطلب، گفت: با توجه به اهمیت فوق‌العاده این کنگره و قابلیت‌های فراوان استان گلستان از لحاظ جنبه‌های تحقیقاتی مرتبط با علوم خاک، برگزاری این کنگره را به انجمن علوم خاک ایران پیشنهاد دادیم که پس از بررسی‌های به عمل آمده از توانمندی‌های این دانشگاه، برگزاری یازدهمین کنگره علوم خاک ایران به دانشگاه گرگان واگذار شد.

وی افزود: معرفی توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه گرگان به ویژه گروه علوم خاک، معرفی توانمندی‌های بالقوه تحقیقاتی خاک‌های استان که به لحاظ آب و هوایی طیف وسیعی از خاک‌ها را دارا است و بررسی علمی و مطرح کردن معضلات خاک‌های استان از جمله مهمترین اهداف برگزاری این کنگره در گرگان است.‌دکتر خرمالی در پایان یادآور شد: در این کنگره تمامی استادان خاک‌شناسی کشور و نیز رشته‌های مرتبط دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد، اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها و میهمانان خارجی حضور خواهند داشت.

   1       2       3       4       5       ...       11    صفحه بعدی